Happy Birthday by The Birthday Massacre 

Artist: The Birthday Massacre
Song: Happy Birthday
Album: Violet

In The Dark by The Birthday Massacre

Diamonds by The Birthday Massacre

With Love from The Birthday Massacre